Privacyverklaring Cristal Alken Jeval 2021 - 2022

Algemeen

Jeval Alken VZW hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jeval Alken VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als Jeval Alken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Jeval Alken
ZetelAcacialaan 1A, 3570 Alken
Emailadresjeval.alken@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door Jeval Alken verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om de ledenadministratie te voeren: contractuele grond
 • om ploegindelingen op te stellen en te communiceren: gerechtvaardigd belang
 • voor de organisatie van stages en trainingsweekends: contractuele grond
 • om sportieve activiteiten te organiseren en deel te nemen aan competities: gerechtvaardigd belang
 • om fondsenwervingsactiviteiten te organiseren en met de opbrengst de clubwerking te financieren: gerechtvaardigd belang
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • om de club te promoten en haar activiteiten te communiceren: gerechtvaardigd belang

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm nummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, ziekenfonds
 • Ploeg, lidgeld, contactgegevens van ouders
 • Individuele foto’s, ploegfoto’s, sfeerfoto’s, sfeerbeelden en videoscouting bij wedstrijden. Door uw lidmaatschap bij Jeval Alken verklaart u zich akkoord dat foto’s en beelden gebruikt kunnen worden ter promotie van onze club via de website, nieuwsbrief, facebook, e.d. Zie sectie 1.8 voor meer informatie over uw rechten ter verwijdering van foto’s en beelden.

Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van Jeval Alken
 • Vaste medewerkers van Jeval Alken

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • opslag van gegevens (dropbox, google drive, teamstuff, facebook)
 • sportfederaties (volleybal)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke of elektronische toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jeval Alken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Jeval Alken verbindt zich ertoe volgende gegevens niet langer bij te houden dan :

Ledenlijsten 10 jaar
Ploegindelingen 1 jaar
Stages en niet-sportieve activiteiten 2 jaar
Aansluiting bij federatie 1 jaar
Clubwebsite 1 jaar
Facebookonbepaald
Communicatieapp (bvb teamstuff)1 jaar

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Jeval Alken van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Individuele foto’s en beelden zullen op eenvoudig verzoek naar jeval.alken@gmail.com verwijderd worden van de clubwebsite, facebook, of andere sociale media verbonden met de club.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Wijziging privacyverklaring

Jeval Alken kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 08/06/2018.